CL3L - 4-daagse (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0

Teams als bouwstenen vraagt om een andere kijkwijze in de rol van de Agile Coach. Coachend leiderschap richt zich op deze andere kijkwijze waardoor je de krachten in het team weet te optimaliseren. Door de opleiding Coachend leiderschap veranderen ook de vanzelfsprekendheden in je eigen rol van leider. Deze opleiding gaat in op een aantal vaardigheden omtrent het nieuwe coachend leiderschap waarin het begeleiden van teams en het stimuleren van je reflectievermogen centraal staat. Gericht op je eigen bijdrage als inspirerend coachend leider helpend bij het koers houden in de veranderopgave van de organisatie.

De opleiding Coachend leiderschap is uitstekend geschikt voor agile leiders, content-managers en managers die behoefte hebben aan handvatten en verdieping van kennis, houding en vaardigheden in het coachen van teams als coachend leider. (Agile- team)Coachend leiderschap past bij vragen als:

 • Hoe kan ik mijn 'oude' stijl van leidinggeven omzetten naar een 'nieuwe' stijl van coachend leiderschap?
 • Hoe kan ik voorwaardelijk en onderscheidend het proces van zelforganiserende teams faciliteren?
 • Wat vraagt het van mij om optimale teamprestaties op te vragen en duurzame ontwikkeling te bevorderen?
 • Hoe onderscheid ik helder mijn diverse rollen naar teams?
 • Hoe maak ik de brug in transitieprocessen tussen organisatievisie en teamvisies

In deze opleiding leer je dat je bijdrage als coachend leider kan resulteren in teams die continue effectief presteren en duurzaam ontwikkelen, omdat je:

 • Je je bewust bent van je verschillende petten en deze effectief weet in te zetten t.b.v. de organisatie;
 • inspirerend in de organisatie-visie bent en de meerwaarde van jouw diverse rollen en taken weet te benoemen;
 •  zicht houdt vanuit het groter geheel (why) op hoe en wat er gebeurt;
 • circulaire processen onderkent en accepteert en in dialoog inzet;
 • integer over je eigen bijdrage communiceert en dus reflecteert op je eigen rol en bijdrage;
 • het collectief eigenaarschap voor content en proces vanaf de start vergroot en bij het team weet te houden;
 • intervenieert vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn;
 • lastige situaties bespreekbaar maakt in relatie met de teamopgave, en daarin weerstand en conflicten productief weet te maken;
 • het team stimuleert hun bijdragen in procesvolwassenheid binnen de organisatie, c.q. de interactielijnen tussen team, en betrokken stakeholders scherp te houden;
 • je het geleerde direct de volgende dag kunt toepassen,

dan is dit de intensieve opleiding om bovenstaande je eigen te maken. Bij Coachboulevard leer je echt coachend leiderschap met teamcoachen te verdiepen op duurzame ontwikkeling en optimale teamprestaties.

Doel opleiding:

Met deze opleiding leer je je kijkwijze verbreden als coachend leider vanuit organisatie - en klantperspectieven teams professioneel te coachen, in hun performance én in het collectief eigenaarschap voor het proces. Dit doe je vanuit systeem- en progressiegerichte principes. Je wordt je bewust van de effecten van je eigen bijdrage en weet deze in persoonlijke leerdoelen om te zetten.

Je leert:

 • je toegevoegde waarde in de organisatie en naar teams explicieter maken door context gericht te coachen;
 • systeem- en progressiegericht de teamsamenwerking functioneel te analyseren;
 • te interveniëren vanuit leerprocessen van het team;
 • de groepsdynamieken te analyseren op teamvolwassenheidsniveau en daarbij aan te kunnen sluiten;
 • diverse teaminterventies en werkmodellen direct toe te kunnen passen;
 • lastige situaties bespreekbaar te maken als een teamgegeven;
 • de waardevolle feedback op je persoonlijke leerdoelen om te zetten in inspirerend coachend leiderschap met de focus op onderlinge interactie.

Programma en (studie)werkwijze:

Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Voorafgaand aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur (ca. 6 uur per lesdag). Tijdens de opleiding ligt het accent op learning by doing en reflection by action. Er wordt gewerkt met zelf ingebrachte praktijksituaties en elkaars persoonlijke leerdoelen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Systeem- en progressiegericht samenwerken functioneel analyseren: hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden? Verander je eigen bijdrage en de interactie verandert.
 • 5 Kritieke succesfactoren als handvat om samenwerking op alle niveaus bespreekbaar te maken (praktisch transitiemanagement).
 • Transparantie in de diverse rollen en toegevoegde waarde van een coachend leider.
 • Omgaan en keuze maken in diverse rollen zoals individueel of team mentoring of coaching.
 • Teamanalyse en teaminterventies t.b.v. collectief eigenaarschap van het team versterken.
 • Weerstand en conflicten als nuttig zien en transitiemanagement productief maken.
 • Eigen professionele profilering als coachend leider.
 • Omgaan met kritieke momenten (van teams en van jezelf)

Duur, locatie en kosten van de opleiding

De opleiding duurt vier dagen. De opleidingsdagen hebben een tussenperiode van drie weken. 9.30 - 17.00. De locatie is Meeting Plaza, Utrecht. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te komen na lesdag 2 voor intervisie, naast de deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname is facultatief. Na lesdag vier ontvang je een bewijs van deelname. Je ontvangt een CB-instituutscertificaat: (Agile team)Coachend leiderschap indien je de opleiding afsluit met een leerjournaal over je leermomenten en - stappen (inclusief de intervisiebijeenkomsten) en een afsluitend skypegesprek met de coachopleider.

4-daagse (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0 bestaat naast de intake uit de volgende onderdelen:

CL3O: Opleiding Coachend Leiderschap 3.0


Lees meer ...